Stručná charakteristika IS SIDUS

SIDUS je modulární IS určený pro malé střední i velké  firmy, který obsahuje všechny  základní moduly potřebné pro kompexní vedení účetní evidence.Dále obsahuje i moduly řešící zemědělskou problematiku, majetkové vztahy ve firmě a personalistiku.
Lze jej provozovat jak na jednotlivych stanicích tak v síti počítačů


Účetnictví

Modul zastřešuje celý systém. Neustále aktualizován vstupy z ostatních agend, takže poskytuje okamžitý přehled o situaci firmy. Kromě standardních funkcí, které jsou maximálně parametrizovány nabízí speciální funkce pro zemědělské firmy, tj. výpočet nedokončené výroby a rozpouštění režií, umožňuje více současně otevřených účetních období a to i přes konec účetního roku, který je samozřejmě definován v parametrech. Umožňuje jednoduše opravovat doklady a faktury včetně jejich storna. (samozřejmě se záznamem o těchto akcích) Uceleným způsobem realizuje práci se zálohovými doklady. Poskytuje dokonalý přehled o finančním hospodaření firmy

Mzdy

Modul slouží k pořízení vstupních dokladů , srážek a nemocenských dávek, a návaznému výpočtu hrubých a čistých mezd, s návaznostmi na správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění a finanční úřady.

Zvířata

Specielní modul pro firmy se zemědělským zaměřením, který umožňuje evidenci zvířat, a to jak mladých tak základního stáda. Na tuto evidenci dále navazuje volitelný modul centrální evidence, ve kterém se shromažďují data povinně sledovaná a předávaná do centrální evidence zvířat

Dlouhodobý Investiční majetek

Modul pro pořízení a evidenci dlouhodobého majetku poskytuje nástroje pro výpočet účetních a daňových odpisů, včetně jejich plánování. K dispozici jsou nástroje pro přehledy majetku v čase, od jeho zařazení do evidence až po jeho vyřazení.


Zásoby

Modul který umožňuje evidenci zboží, materiálu a výrobků, jejich pohybů které se automaticky na základě číselníků ukládají do deníku účetnictví a MS. Modul je těsně provázán na moduly odbytu a výroby, které jej doplňují a rozšiřují o funkce výrobně evidenční s využitím definic a pravidel pro výrobu a dále odbytové a distribuční pro obchod.


Výkazy

Modul je založen na obecném řešení využívajícím číselníky pro výpočet jednotlivých výkazů. K dispozici jsou vzorové náplně standardních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), a to jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Vypočítané výkazy se uchovávají v tabulce výkazů, se kterou je možné následně pracovat - např. porovnávat v časových řadách, exportovat atd. Součástí výkazů jsou i číselníky pro tabulkové výsledovky a kalkulace. Všechny výkazy je možné vytvářet buď za podnik, nebo za jednotlivá střediska.


Komunikace se státní správou

Systém obsahuje veškeré výstupy pro komunikaci se státní spravou v elektronické podobě.

Majetkové podily

Modul Majetkové podíly (MP) je vhodný pro evidenci libovolné struktury základního kapitálu libovolného typu obchodní společnosti (podíly družstevníků v družstvu, evidence akcií akciové společnosti apod.).

Personalistika
Personalistika řeší evidenci osob, pracovních vztahů a událostí a dokumentů vázajících se k těmto osobám, případně pracovním vztahům.Personalistika využívá obecné nástroje nového modulu Události a dokumenty (PI) - evidence dokumentů, vytváření dokumentů, evidence událostí, plánování událostí a pravidla pro práci s událostmi, která umožňují automatické vyvolávání událostí a řetězení úloh.